Buffalo
Buffalo Hunters
36" x 12"
Buffalo Girl
15" x 24"